Yamaha YFZ 450

Prox Valve Shims Kit 9.48 - 1.20-3.50

Prox Valve Shims Kit 9.48 - 1.20-3.50

 
Prox Valve Shims Kit 9.48 - 1.225-3.475

Prox Valve Shims Kit 9.48 - 1.225-3.475

 
Prox Top Gasket Set

Prox Top Gasket Set